ἄνθραξ, -ᾰκος, ὁ


I 1carbón vegetal πολλὴν μαρίλην ἀνθράκων Hippon.71.1, ἄνθρακας ἡμμένους Th.4.100, cf. Ar.Ach.34, 332, 348, Nu.97, Men.Sam.227, Chrysipp.Stoic.2.140, οὐδέ ποτε χθιζὸν περιβόσκεται ἄνθρακα τέφρη nunca se amontona la ceniza en torno al carbón de ayer Call.Ap.84, cf. Erinn.1B.20, Cic.Att.383.1, ἄνθρακα διάπυρον D.C.47.49.3, ἄνθρακος καθαροῦ PAmh.2.138.13 (IV d.C.), ἀ. τῶν χλωρῶν ξύλων ἢ τῶν αὔων Thphr.Sens.75 (= Democr.A 135)
carbón mineral οἷς καὶ οἱ χαλκεῖς χρῶνται Thphr.Lap.16, PHolm.9
en gener. brasa, tizón E.Cyc.244, 374, Ar.Fr.68, Sotad.Com.1.12, Arist.Sens.444b31, LXX Is.6.6, Ph.2.223, Ep.Rom.12.20, ἐπὶ ἀνθράκων μαλακῶν a fuego lento Xenocr.16
prov. ἄνθρακας κατεσθίοντα de un glotón, Euphro 10.14, cf. Io Trag.29, ἄνθρακες ὁ θησαυρὸς πέφηνε de esperanzas fallidas, Zen.2.1, Luc.Philops.32, Herm.71
como n. pr. lat. Antrax «carbón», n. de un cocinero, Plaut.Aul.passim.

2 piedra preciosa de color rojo oscuro, granate Arist.Mete.387b18, IG 11(2).161A.102 (III a.C.), LXX Ex.28.18, Phylarch.41, I.BI 5.234, AI 3.168.

II 1medic. ántrax, carbunclo Hp.Epid.3.7, Gal.7.719.

2 fig. sent. obs. σκαλεύοντ' ἄνθρακας escarbando las brasas Ar.Pax 440, cf. ἢ τὸ γυναικεῖον αἰδοῖον ἄνθρακα εἶπεν Sch.ad loc.

3 fig. carbón encendido como símbolo de Cristo ἄ. ... τοῦτο ἄρα ... Χριστοῦ σύμβολον Cyr.Al.M.70.181A, ἡ λαβὶς τοῦ καθαρτικοῦ ἄνθρακος Meth.Sym.et Ann.M.18.372C.

III bot. glasto, hierba pastel, Isatis tinctoria L., planta de cuyas hojas se obtiene un color parecido al añil καλεῖται δὲ χειρισθεῖσα ἡ ἰσάτις οὕτως ἄ. PHolm.109.
• Etimología: Etim. dud. No parece acertada la aproximación a aisl. sindr ‘impureza del metal’. Si hay rel. c. arm. ant-el ‘ascua’, se trata de una raíz no ide. Tb. se ha propuesto rel. c. het. ant- ‘caliente’.