ἄνευρος, -ον


1 medic. que no tiene tendones de partes del cuerpo humano, Hp.Mochl.41, Coac.501
sin fuerza muscular ἄναρθρα γὰρ τὰ νέα μᾶλλον καὶ ἄνευρα Arist.GA 787b12, cf. HA 538b7.

2 fig. flojo, cobarde S.Fr.314.149
flojo, débil Theopomp.Com.71, Phld.Ir.69, Chrysipp.Stoic.3.123.