ἄνευ
• Alolema(s): megar. ἄνις Ar.Ach.798, 834, IG 14.432.9 (Tauromenio), Call.Fr.3.1, Lyc.350, Nic.Al.419, GVI 1522.3 (Cirene II d.C.); ἄνευν IG 4.1484.58 (Epidauro IV a.C.); ἄνευς IO 3
• Prosodia: [ᾰ-]
• Morfología: [en anástrofe en gr. tard., pero ya en X.Cyr.6.1.14]


A prep. de gen.

I 1indic. falta de compañía sin c. gen. de pers. ἄνευ ἕθεν, οὐδὲ σὺν αὐτῷ Il.17.407, ἄνευ προπόλου Xenoph.1.18, μόνος ἄνευ στρατιᾶς Pi.N.3.34, ἄνευ πολιτᾶν sin consentimiento de los ciudadanos A.Ch.431, ἄνις γα τῶ πατρός Ar.Ach.798, cf. 834, ἄνις ... τιθήνης Nic.Al.419
c. gen. de cosas ἄνευ δεσμοῖο sin necesidad de cable, Od.13.100, ἄνευ ψωλᾶς μόνας solas, privadas del miembro viril de las mujeres, Ar.Lys.143, ἄνις ἐπι[δεκάτου IG 14.432.9 (Tauromenio), ἄν[ις αὐλῶν Call.Fr.3.1, GVI l.c., ἄνις τεράμνων Lyc.350
c. gen. de abstr. ὁ πλοῦτος ἄνευ ἀρέτας la riqueza sin virtud Sapph.148.1, ἄνευ φθόνου no acompañado de envidia S.El.1466, ἄνευ τοῦ ὑγιεινοῦ sin tener en cuenta la higiene Pl.Grg.518d, ἄνευ τῆς ἐμῆς γνώμης sin contar con mi opinión Isoc.3.54, cf. Plb.3.21.7, ἄνευ δίκης A.Ch.1027, E.Supp.233, ἄνευ λόγου sin que mediara palabra, 1Ep.Petr.3.1, οὐ γὰρ ἄνευ τοῦ ἐόντος ... εὑρήσεις τὸ νοεῖν pues no hallarás el pensamiento sin el ser Parm.B 8.35, ἄνευ μεγέθους Arist.Metaph.1073a38 τῶν οὐσιῶν ἄνευ Arist.Metaph.1071a2.

2 indic. separación sin οὐ γὰρ ἄνευ δηΐων ἦν, ἀλλ' ... pues no estaba lejos de los enemigos, sino ..., Il.13.556.

3 indic. el agente sin ἄνευ κέντροιο θέοντες corriendo sin necesidad de aguijón, Il.23.387, ἄνευ θεοῦ Od.2.372, Pi.O.9.103, ἄνευ θεῶν Simon.21, cf. A.Pers.164, E.Ba.764, ἰδίᾳ ἄνευ τοῦ ἄρχοντος Aen.Tact.10.4.

II en enumeraciones excepto πάντα ... ἄνευ χρυσοῦ Pl.Criti.112c
aparte de ἄνευ τοῦ καλὴν δόξαν ἐνεγκεῖν D.18.89, ἄνευ τοῦ λαμβάνειν X.Cyr.5.4.28.

B prep. de ac. sin ἄνευς βωλάν IO l.c.
• Etimología: Rel. ya c. gót. inu, aaa. anu ‘sin’, ai. anu ‘a lo largo de’; ya c. ai, sanutár ‘aparte’, ‘a solas’, lat. sine ‘sin’, lo que haría interpretar ἄνευ como una forma psilótica. Más prob. es la primera hipótesis y que haya que partir en definitiva de *(H)enH3- ‘moverse de arriba abajo’, cf. νεύω.