ἄλφα, τό
• Alolema(s): tb. ἀλφή Hsch.α 3349


indecl.

I 1la letra alfa Pl.Cra.431e, X.Mem.4.2.13, Call.Com.31B, C, Plu.2.737e, Luc.Herm.40, Iud.Voc.6, Aen.Tact.31.18, plu. τὰ ἄ. Arist.Metaph.1087a8, ἐπίσταται δ' οὐδ' ἄλφα συλλαβὴν γνῶναι no sabe reconocer la letra alfa Herod.3.22, de un mal poeta οὐ δύνατ' ἄλφα γράφειν AP 11.132 (Lucill.)
como hierro de ganadería κάμηλον ... κεχαρακμένον ... ἄ. PLond.909a.7 (II d.C.), cf. BGU 153.17 (II d.C.).

2 fig. el principio τὸ Αλφα καὶ τὸ Ω Apoc.1.8
como etim. de la segunda α de Ἀβραάμ que representa el conocimiento del único Dios, προσλαμβάνει τὸ ἄ., τὴν γνῶσιν τοῦ ἑνὸς καὶ μόνου θεοῦ, καὶ λέγεται Ἀβραάμ Clem.Al.Strom.5.1.8, cf. Iust.Phil.Dial.113.2.

3 número uno de una circunscripción militar de Alejandría PTeb.316.57 (I d.C.)
fig. el número uno, el mejor de un grupo Mart.2.57, 5.26, cf. Α.

II escuadra de carpintero, Eustr.in EN 74.2.

III buey en fenicio, Plu.2.738a, cf. Hsch.
• Etimología: Préstamo del fenicio, alef.