ἄκυρος, -ον
• Grafía: graf. ἄκοιρος PMerton 109.17 (II d.C.)
• Morfología: [fem. -α PPanop.22.12 (IV d.C.)]


I 1no válido, nulo, sin vigor legal de decretos, leyes, documentos, etc. ψήφισμα And.Myst.8, δίκη Pl.Lg.954e, συνθῆκαι Lys.18.15, cf. FD 2.70.51 (II a.C.), ἄ. ἔστω αὐτῷ ἡ μίσθωσις IG 22.2499.33 (IV a.C.), ἄ. ἁ ὠνὰ ἔστω FD 3.8.6 (II a.C.), cf. IMylasa 208.11 (II/I a.C.), κρίσις Pl.Tht.178d, D.S.16.24, esp. en los papiros διενγύησις PHal.1.52 (III a.C.), τὸ ὑπεναντίως πραχθησόμενον ἄ. εἶναι POxy.2722.38 (II d.C.), πίστεις BGU 1108.22 (I a.C.), cf. SB 9765.22 (I d.C.), PMerton l.c., PPanop.l.c.
(ἀμφορεύς) ἄ. urna de los votos que no valen Arist.Ath.68.3, Poll.8.123, Sch.Ar.Eq.1150a
ἄκυρον ποιεῖν anular Pl.Prt.356d, Is.1.21, SEG 16.42.31 (Ática IV a.C.), Plb.3.21.2, D.C.59.1.2.

2 sin autoridad, sin derecho de pers. ἄκυρον αὐτὸν ἐποίουν X.HG 5.3.24, καθιστάναι Lys.9.19
c. gen. sin derecho sobre o a ἄ. τινός Pl.Tht.169e, τῶν ψηφισμάτων D.C.37.26.1, ἡμέρας ἄ. τῶν ἐννόμων πράξεων días inhábiles para las actividades habituales Luc.Pseudol.13.

3 de palabras y frases no apropiado, mal usado, incorrecto Cic.Fam.16.17.1, Phlp.in Ph.787.12.

II 1ineficaz, inoperante, incapaz νόμοις χρωμένη πόλις ... ἀκύροις una ciudad que se sirve de leyes (buenas pero) ineficaces en la práctica Th.3.37, βουλαί LXX Pr.1.25, λόγοι LXX Pr.5.7
de facultades y partes del cuerpo deficiente ἄ. τὸ τοῦ θήλεος βουλευτικόν Arist.Pol.1260a13
impotente αἰδοῖον Arist.GA 772b28.

2 no importante, no fundamental Arist.GA 778a1, de partes del cuerpo, Gal.16.540, cf. 18(1).33.

III adv. -ως

1 sin validez legal ἀ. ἐωνήσθω καὶ ἐπανίτω εἰς τοὺς ἀποδομένους IIl.25.110 (III a.C.).

2 de manera no exacta ἔνια καὶ ἀ. προστιθέμενα δέχεσθαι Str.12.3.23, ἐκφέρειν Phld.Rh.1.161, ἑρμηνεύεσθαι Simp.in Ph.168.10.