ἄκρος, -α, -ον
• Morfología: [beoc. gen. ἀκρῦ Corinn.1.1.3]


I 1lo más elevado de ἄκρῳ Ὀλύμπῳ Il.13.523, ἐν πόλει ἄκρῃ en la acrópolis, Il.6.88, δρῦς ἄ. la copa de la encina Hes.Op.233, πίτυν ... ἄκρας τῆς κόμης καθέλκων Cratin.328, ἐπ' ἄκρων ὀρέων S.OT 1106, κύματος ἔξοθεν ἄκρου Ibyc.49.1
en sup. ἀκροτάτῳ Ἑλικῶνι Hes.Th.7, Φίκιον ἀκρότατον Hes.Sc.33, ἀκροτάτου ... ὑπὲρ Κασίου IKeramos 11.7 (heleníst.), κύματος ἀκροτάτοιο Opp.H.4.334
sup. c. gen. partit. ἀκροτάτῃ κορυφῇ ... Ὀλύμποιο Il.1.499, ἀπ' ἀκροτάτης κορυφῆς ... Ὀλύμπου Hes.Th.62
lo más elevado ἄκρῳ ἐπ' ὔσδῳ Sapph.105a.1, κατὰ δ' ἀκροτάτοις ὀρόφοισιν Hdt.7.140.

2 de la parte de arriba o de fuera, superficial λάψοντες ... μέλαν ὕδωρ ἄκρον Il.16.162, ἄκρον ῥινόν Od.22.278, κατ' ἄκρας σπιλάδος S.Tr.678, ἄκρ' ἐπ' ἄνθη καβαίνων andando sobre las flores de Eros, Alcm.58.2, οὐκ ἀπ' ἄκρας φρενός desde el fondo del corazón A.A.805, cf. E.Hec.242.

II 1alejado, apartado, extremo πεδίον S.Ant.1197
esp. en mat. del extremo en una proporción εἰς ἄκρον καὶ μέσον λόγον τέμνειν Euc.6.30, cf. 5Def.17, de una línea ἡ ἐπ' ἄκραν τὴν ἀποληφθεῖσαν ἀγομένη Apollon.Perg.Con.4.8
estrat. οἱ ἄκροι ᾱ καὶ ᾱ los (soldados) a y a del extremo (de las alas), Ascl.Tact.7.6.

2 extremo δράκων ... κάρα βεβροτωμένος ἄκρον serpiente ... con cara humana Stesich.42.1
lo más extremo ἄ. ὦμος el saliente del hombro, la parte alta del hombro, Il.17.599, γλῶσσα ἄκρα punta de la lengua S.Ai.238, ἄκρας τρίχας E.Or.128, ἐπ' ἄκρων πυγιδίων ἐκάθησθε estábais sentados sobre la punta de vuestros culitos Ar.Ach.638
esp. ἄ. χείρ, ἄ. πόδες punta de las manos o de los pies, dedos, Il.5.336, 16.640, Hdt.1.119, Th.2.49, Pl.La.183b, ἐν δ' ἄκροισι βὰς ποσίν marchando de puntillas E.Io 1166, cf. A.R.2.90
c. gen. partit. δακτύλοις ποδῶν ἄκροις ἐπιβεβηκώς Ph.1.153
en sup. πύργων ... κατ' ἀκροτάτων CEG 658.4 (Arcadia IV a.C.), ἀκροτάτοις χείλεσι al borde de los labios, IG 14.607e.8 (Cerdeña I/II d.C.), Nonn.D.5.246.

III en sent. temp. que sucede en el momento culminante

1 al final de, entrado, avanzado ἄκρᾳ σὺν ἑσπέρᾳ al final de la tarde Pi.P.11.10, ἄκρας νυκτός entrada la noche S.Ai.285, χειμῶνος ἄκρῳ avanzado el invierno Theoc.11.37.

2 a primera hora de, al principio de ἄκρου τοῦ θέρεος Hp.Aph.3.18, ἄκρῃ νυκτί Arat.775, ἄκ]ρου τοῦ ἔαρος IPE 12.352.29 (Quersoneso Táurico II a.C.), ἄκρας νυκτός· περὶ πρῶτον ὕπνον Zonar.105.9C.

IV hondo, íntimo μυελός E.Hipp.255.

V fig.

1 de pers. consumado, experto τοξότης A.A.628, μάντις S.El.1499, ἰατροί Phld.Lib.T.12.M.6, c. dat. Ἴωνες ἄκροι νηυσί Hdt.5.112, c. gen. ἄ. τῆς ποιήσεως Pl.Tht.152e, c. ac. de rel. ἄ. τὰ πολέμια Hdt.7.111, c. otras constr. ἄ. εἰς φιλοσοφίαν Pl.R.499c, ἄ. περὶ ὁπλομαχίαν Pl.Lg.833e
de características intelectuales o anímicas de pers. formado, fuerte, excelente ψυχὴν οὐκ ἄκρος Hdt.5.124, ἄ. ὀργήν de buen carácter Hdt.1.73, Εὐρώπη ἄκρη ἀρετήν Hdt.7.5
subst. οἱ ἄκροι los moralmente extremados, rígidos Arist.EN 1107b31, pero οἱ ἄκροι los de las clases superiores Arist.Pol.1296b39.

2 de abstr. sublime ἀρεταί Pi.O.13.15, ἀγαθόν Plu.2.75c
alto, elevado μισθός Theoc.Ep.8.5, τιμωρία Plu.Cic.19, ὡς ἀπὸ τῶν ἄκρων ἐπὶ τὰς μέσας καταβῆναι τέχνας Ph.1.168, δύναμις Ph.1.688
extremo, agudo νηστεία Diph.53, εἴδησις PMasp.2.1.8 (VI d.C.)
neutr. como adv. en el más alto grado ἄκρα σοφαὶ χέρες AP 16.262.

VI adv. -ως

1 en la punta Hp.Mochl.24.

2 totalmente, absolutamente, perfectamente οἰκεῖν Pl.R.543a, μόνος ἄκρως completamente solo Euphro 1.5, σχῆμα ἄ. στρογγύλον Hero Def.76.

3 estrictamente, con precisión κἂν ἄ. ἐκ τῶν εἰκότων συντίθηται τὰ τῆς εὐλογίας Phld.Lib.p.27
con suma excelencia, con perfección ὡς ἄ. ἠργάσατ' con qué excelencia trabajó (la estatua), Posidipp.Epigr.Fr.Pap.10.27.
• Etimología: Derivado en -r de la raíz que se encuentra en ἄκων, -οντος, ὁ q.u.