ἄκρον, -ου, τό


I 1pico, cima, cumbre de montes Γάργαρον ἄκρον Ἴδης Il.14.292, cf. Od.11.597, X.HG 5.4.47, τὰ ἄκρα τῆς Εὐβοίης zonas montañosas de Eubea Hdt.6.100, Κιθαιρῶνος Pl.Criti.110e.

2 parte superior de otras cosas ἄκρα νάων partes altas de las naves Alc.34.9 (cf. ἀκρόνηον), ἐν ἄκροις ... τῶν τριοδόντων Pl.Sph.220d, ὅσα δρυὸς ἄκρα φέροντι cuanto producen las copas de los árboles (cf. ἀκρόδρυα) Theoc.15.112.

3 plu. superficie, parte más alta τῆς θαλάττης Pl.Phd.109d, (τοῦ ἀέρος) Pl.Phd.109e.

II 1cabo, punta, promontorio Σούνιον ἄκρον Ἀθηνέων Od.3.278, del promontorio Tenaro al sur de Laconia τὸ ἱερὸν τοῦ Ποσιδᾶνος τοῦ [ἐπ]ὶ ἄκρωι IG 5(1).1336.23 (Laconia).

2 final ἐξ ἄκρων al final Ar.Fr.29, ἐξ ἄκρου Com.Adesp.457, ἄ. ῥύμης el final de la calle, POxy.43ue.1.17 (III d.C.)
extremadura, frontera Plb.1.42.1.

3 plu. los extremos físicos de las cosas, sus límites ἅπτεσθαι δὲ τὰ ἄκρα ἅμα Arist.Metaph.1068b27
extremidades de pers. o anim., Plu.2.123a
en una lista de comestibles manitas, POxy.108.1.3 (II d.C.), χειρῶν ἄκρα las manos Luc.Im.6, ἐπ' ἄκρα βεβηκέναι andar de puntillas, Posidipp.Epigr.19
alas de un ejército, Ascl.Tact.1.3
tb. en sg. ἄ. τοῦ ὀβελίσκου PSI 698.16 (IV d.C.)
τὸ ἄ. τῆς χειρός, τοῦ ποδός pulgar, dedo gordo LXX Ex.29.20
pene ἀλώπεκος Cyran.2.2.13
τὸ ἄκρον τοῦ ἱματίου el enfaldo del vestido LXX Agg.2.12.

III fig.

1 eminencia, culminación, cumbre c. gen. σοφίης ἐπ' ἄκροισι Emp.B 3.8, ἀνδρείας Simon.74.7, πανδοξίας Pi.N.1.11, ἡ πάσης ἄκρα φέρουσ' ἀρετῆς portadora del culmen de toda virtud, IG 12(6).873.2 (Samos II/I a.C.), σοφίης GVI 1974.2 (Arabia II d.C.), ἵνα τῆς ἐπ' ἄκρον ἐκδικίας τύχω para que obtenga la máxima justicia, PWisc.33.23 (II d.C.)
ἐπ' ἄκρων ὁδοιπορεῖν andar estirado, ser arrogante S.Ai.1230, οὔτοι ποθ' ἥξει τῶν ἄκρων ἄνευ πόνου S.Fr.397, ἐπ' ἄκρον ἀφικνεῖσθαι Pl.Plt.268e, ἐλθεῖν Pl.Ti.20a.

2 concr. plu. éxitos, premios, triunfos φέρεσθαι Theoc.12.31.

3 de pers. figura eminente, gloria, orgullo c. gen. Ἄργεος ἄκρα Πελασγοί Theoc.15.142, cf. AP 7.448 (Leon.).

IV 1lóg. plu. extremos, términos mayor y menor del silogismo, Arist.APr.25b36.

2 mat. extremo de la proporción, Pl.Ti.36a, Arist.EN 1133b2.