ἄγνοιᾰ, -ᾱς, ἡ
• Alolema(s): ἀγνοίᾱ S.Tr.350, Ph.129; jón. ἀγνοίη Phot.α 214


I 1en dat. y frases adv. ignorancia, inadvertencia, error, equivocación ἀγνοίᾳ λαβὼν ἔσθει βορὰν ἄσωτον del banquete antropofágico de Atreo, A.A.1596, καὶ δὴ φίλον τις ἔκταν' ἀγνοίας ὕπο A.Supp.499, φοβούμενοι μὴ ... τίς τι ἀγνοίᾳ σφαλῇ Th.8.92, ἀγνοίᾳ ἐξαμαρτάνειν X.Cyr.3.1.38, ἄ. τῶν ἁμαρτημάτων αἰτία Pl.Lg.863c, κατὰ ἄγνοιαν LXX Le.22.14, PGnom.39, 46, 47 (II d.C.), ἀγνοίᾳ συνδιεφθάρησαν D.C.77.23.1, ἐξ ἀγνοίας ἐπανορθώσεως ... ἔτυχον Aristeas 130, δι' ἄγνοιαν Aen.Tact.4.3, Heraclit.All.62, cf. SB 9897a.5 (II d.C.)
en nom. ἀ. μ' ἔχει S.Tr.l.c., cf. S.Ph.l.c.
error, fallo D.18.133, Plb.27.2.2, λήγοντες τῆς ἀγνοίας PTeb.24.33 (II d.C.)
personif. la Ignorancia μή ποτε δι' ἐμέ τι τὴν Ἄγνοιαν αὐτοῖς συμπέσῃ ἀκούσιον Men.Pc.141, tít. de una comedia de Dífilo, Ath.401a, de Macón, Ath.664b.

2 inadvertencia consciente ἣν ὑπ' ἀγνοίας ὁρᾷς a la que ves haciendo que no la conoces S.Tr.419, ἢν δ' οὖν ἡμᾶς μὲν ὑπ' ἀγνοίας εἶναι νομίσωσι τὸ μηδέν si creen, en su poca consideración, que no somos nada Ar.Au.577.

3 falta, yerro περὶ τῆς ἀγνοίας αὐτοῦ ἧς ἠγνόησεν LXX Le.5.18, ἐπήγαγες ἐφ' ἡμᾶς ἄγνοιαν LXX Ge.26.10.

II 1en sent. fil. ignorancia, nesciencia op. ἐπιστήμη Pl.Tht.199d, Arist.APr.66b26, ἄ. κενότης ἐστὶ τῆς περὶ ψυχὴν ἕξεως Pl.R.585b.

2 c. gen. ignorancia, desconocimiento τῶν ἀγαθῶν καὶ κακῶν M.Ant.2.1, τῶν χωρίων D.C.39.2.1, cf. 36.12.4
lóg. ἡ τοῦ ἐλέγχου ἄ. ignorantia elenchi, e.e., ignorancia de las condiciones de la prueba válida Arist.SE 168a18.

III medic. inconsciencia, pérdida del conocimiento Hp.Epid.7.85, Prorrh.1.64.
• Etimología: Cf. γιγνώσκω.