ἄγᾰμος, -ον
• Alolema(s): chipr. dud. ἄζαμος IChS 213a (Ambelia, Morfú IV a.C.)
• Prosodia: [ᾰ-]


I 1soltero, no casado, célibe de hombres αἴθ' ὄφελες ... ἄ. τ' ἀπολέσθαι de Paris Il.3.40, cf. X.Smp.9.7, Phryn.Com.19, D.C.54.16.1, νικᾷ ἡ τύχη τῶν ἀγάμων Hell.11-12.494 (Dídima, biz.), cf. Corinth.8(1).212 (biz.) en SEG 11.110
de mujeres, A.Supp.143, S.OT 1502, E.Or.206, θεά Nonn.D.27.319, cf. 16.31
de una viuda no casada en segundas nupcias SB 9642.4.9 (II d.C.)
en la relig. crist. de sacerdotes o miembros de órdenes religiosas, Pall.V.Chrys.5.136, 16.88
que no ha consumado el matrimonio, virgen de la Virgen María ἡ ἄ. μήτηρ Gr.Nyss.M.46.1137A.

2 que en realidad no es boda γάμος ἄγαμος boda que no es boda, boda nefanda o desastrosa S.OT 1214, E.Hel.690.

II adv. -ως sin casarse Sch.E.Or.205D.
Ἀγαμός, -οῦ, ἡ


Agamo ciu. cercana a Heraclea Póntica, St.Byz.