ἄγαλμα, -ματος, τό
• Alolema(s): chipr. ἄζαλμα Nym.Kafizin 292 (III a.C.)
• Grafía: graf. ἄκαλμα SB 1694 (Memfis VI a.C.)
• Prosodia: [ᾰ-]


I frec. como pred.

1 objeto precioso, motivo de orgullo, ornato, ornamento βασιλῆϊ δὲ κεῖται ἄγαλμα de una quijera de marfil y púrpura Il.4.144, de caballos Od.4.602, de Helena ἄ. πλούτου A.A.741, ἔρωτος Musae.8
de Atenas Ἑλλάνων ἄγαλμα δαιμόνων A.Eu.920, del Nilo como gloria de Egipto, himno crist. en PTurner 10.1
adorno, ornamento λόφοι ... κεφάλαισιν ἄνδρων ἀγάλματα Alc.140.7, μίτρα ... νεανίδων ἄ. Alcm.1.69, κόμης ἄ. E.El.871, cf. 873, ἄ. τύμβου de un mechón de cabellos, A.Ch.200
joya, aderezo de un broche Od.19.257, de un collar Od.18.300, Hes.Fr.142, Nonn.D.33.88.

2 para los dioses objeto precioso como ofrenda, ofrenda preciada πολλὰ δ' ἀγάλματα ἀνῆψεν, ὑφάσματά τε χρυσόν τε Od.3.274, de un toro adornado para el sacrificio ἵν' ἄγαλμα θεὰ κεχάροιτο ἰδοῦσα Od.3.438, en un recipiente de bronce Μελάνθιός με ἀνέθηκε τῷ Ζηνὶ Θηβαίῳ ἄκαλμα SB 1694 (Memfis VI a.C.), de un trípode, Hdt.5.60, de un altar βωμὸς ... ἄ. E.HF 49
de la palmera de Leto ὠδῖνος ἄ. Δίας E.Hec.461
sin definir en qué consiste Od.8.509, 12.347, h.Bacch.1.10, Simon.153D., IG 12.703.2 (Atenas V a.C.)
c. gen. del dios a quien se consagra Ἑκάτης ἄ. ... κύων E.Fr.62h, cf. Ar.Fr.608, ἄ. τ Ἀπόλλωνος Didyma 6 (VI a.C.), ἄ. Ἀΐδα de la losa sepulcral, Pi.N.10.67
ofrenda, regalo a personas πέπλων ἄγαλμά σοι θήσουσιν εὐπήνους ὑφάς de los peplos, como ofrenda, te dedicarán las telas finamente tejidas (a Ifigenia muerta), E.IT 1465, γάμων ἀγάλματα regalos de boda E.Hel.1433.

3 delicia, deleite del canto χαρίεντα δ' ἕξει πόνον χώρας ἄγαλμα Pi.N.3.13, cf. N.8.16, μέλημ' ... χρυσέων χορῶν ἄ. Lyr.Adesp.18.3.

4 fig. de pers. delicia, orgullo, ornato δόμων ἄ. gloria de la casa A.A.207, Καδμείας νύμφας ἄ. de Baco, S.Ant.1115, ματέρος ἄ. φόνιον de los hijos muertos, E.Supp.371 (cód., pero cf. ἄμυγμα), cf. 1164, de un par de nietos Νηρέως ἀγάλμαθ' delicias de Nereo E.IT 273, de los Dioscuros διδυμογενὲς ἄ. πατρίδος doble orgullo de su patria E.Hel.206, de abstr. ἄ. πόλεσιν εὐσεβὴς πόνος E.Supp.373, cf. HF 358.

II 1imagen, estatua de un dios, como objeto de culto θιγγάνουσ' ἀγαλμάτων A.Th.258, cf. Eu.55, S.OT 1379, Πέρσας οἶδα ... ἀγάλματα ... οὐκ ἐν νόμῳ ποιευμένους ἱδρύεσθαι ... ὅτι οὐκ ἀνθρωποφυέας ἐνόμισαν τοὺς θεοὺς ... εἶναι Hdt.1.131, cf. 2.42, 46, IHerm.Magn.1.2 (III a.C.), SEG 15.874 (II a.C.)
del amado venerado οἷον ἄγαλμα Pl.Phdr.252d, cf. ὥσπερ ἄγαλμα στήσας Synes.Regn.9 (p.20)
ἀγαλμάτων περικοπαί mutilaciones de imágenes Th.6.28
c. gen. del dios ἄ. Θέτιδος E.Andr.246, θεᾶς E.Andr.115, IT 87, 1014, ἄ. τοὐσίριος SEG 20.644 (Memfis IV/III a.C.), ἄ. τᾶς Θέμι[δος Nym.Kafizin l.c., cf. Th.2.13, Pl.Lg.931a, Lys.6.15, Nonn.D.33.88, 97, τὰ ἠχοῦντα ἀγάλματα ref. estatuas parlantes, Alciphr.4.19.7, tb. de pers. ἀ. μαρμάρινον Michel 545 (Frigia II a.C.)
situadas tb. en la plaza, Metag.10
c. gen. de la materia ἄ. κέδρου imagen de madera de cedro Theoc.Ep.8.4
op. εἰκόνες ‘figuras humanas’, Isoc.9.57
imagen cristiana, Soz.HE 5.21.1
fig. de las imágenes dentro de la de Sócrates-Sileno οὐκ οἶδα εἴ τις ἑώρακεν τὰ ἐντὸς ἀγάλματα Pl.Smp.216e, ἀγάλματ' ἀρετῆς ἐν αὑτοῖς ἔχοντας Pl.Smp.222a.

2 de las concepciones fil. platónicas y neoplatónicas imagen sensible, objeto de culto τῶν ἀιδίων θεῶν ... ἄγαλμα Pl.Ti.37c, cf. Procl.in Ti.3.4.19, 3.69.3, del sol τὸ ζῶν ἄγαλμα imagen viva, objeto de culto vivo Iul.Ep.111.434d.

3 en lit. judeo-crist. ídolo τοὺς θεοὺς αὐτῶν καὶ τὰ ἀγάλματα LXX Is.19.3, πέπτωκεν Βαβυλών, καὶ πάντα τὰ ἀγάλματα αὐτῆς LXX Is.21.9, βλέποντες ἀ. χρυσᾶ LXX 2Ma.2.2, cf. Clem.Al.Prot.4.57, Origenes Cels.6.5.

4 ἄγαλμα στρατιωτικόν el águila, enseña principal de las legiones romanas, op. σημεῖα, lat. signa D.C.74.6.3.

III en concepciones más racionalizadas

1 estatua, escultura, imagen sin sent. relig. αἱ δὲ σάρκες αἱ κεναὶ φρενῶν ἀγάλματ' ἀγορᾶς εἰσιν los cuerpos vacíos de mente son como estatuas de la plaza E.El.388, στέρνα ... ὡς ἀγάλματος κάλλιστα hermoso pecho de estatua, escultural E.Hec.560, Δαιδάλου ἀγάλματα Pl.Men.97d, op. γραφή ‘pintura’ μήτε ἄγαλμα μήτε γραφήν Arist.Pol.1336b15, ὅτι δοκεῖ λαλεῖν τὸ ἄγαλμα porque parece que la estatua va a hablar (por su realismo), Hp.Ep.17.5.

2 imagen, representación, figura (no necesariamente escultórica): pintura o dibujo εἴθ' ἐξαλειφθεῖσ' ὡς ἄγαλμα ... ojalá, borrada como un retrato ... E.Hel.262, ἀγάλματα ὅσαπερ ἂν ἐν μιᾷ ζωγράφος ἡμέρᾳ εἶς ἀποτελῇ Pl.Lg.956b
de otras imágenes νεφέλης ἄ. imagen hecha de nube E.Hel.1219, νεκύων ἀμενηνὸν ἄγαλμα vana imagen de los muertos E.Tr.193, ἀγωνίζεσθαι περὶ τῶν τοῦ δικαίου σκιῶν ἢ ἀγαλμάτων ὧν αἱ σκιαί Pl.R.517d
imagen mental τὰ τῆς φιλοσοφίας ἀγάλματα Thdt.Affect.3, p.95.8
signo jeroglífico Plot.5.8.6.

3 de pers. viva imagen Αἰτωλίδος ἀγάλματα μητρός vivas imágenes de vuestra madre etolia, Trag.Adesp.126, Ἄρεως Polem.Call.52
c. abstr. viva imagen, modelo εὐκλείας τέκνοις ἄ. S.Ant.704, ἀρετῆς Pl.Smp.222a, εὐσεβείας Agap.Cap.M.86.1165B
imagen viva, figura humana τὸ σχῆμα τοῦ ἀνθρωπείου ἀγάλματος Nil.M.79.840A
cuerpo, cadáver Αὐξεντίου τ<ό>δ' ἄγαλμα· ἐνθάδε κῖτε (sic) IChCr.96 (V d.C.).

4 imagen acústica, de los nombres ἀγάλματα φωνήεντα (τῶν θεῶν) Democr.B 142, cf. B 26.