ἁ-
• Alolema(s): ἀ- por disim. unas veces (ἄλοχος), por psilosis y extensión analog. otras (ἄκοιτις)
• Prosodia: [ᾰ]


prefijo cop. equiv. a junto, a la vez ἀθρόοι ... ἅπαντες todos juntos, Od.3.34, ἄβρομοι αὐΐαχοι armando estruendo y gritando todos a la vez, Il.13.41, ἅπαξ Od.12.22, ἀδελφός del mismo vientre, hermano, Il.5.21.
• DMic.: a2-te-ro.
• Etimología: Ide. *sm̥-, cf. ai. sa-, lat. sem-, sim-; c. otro grado vocálico *sem-, cf. εἷς, *som-, cf. ὁμός; gracias a las formas disimiladas ἀ-, ha debido confluir con ellas ἀ- < *- (grado cero de la prep. ἐν), de donde se explican ciertos usos c. valor intens. tipo ἀτενής, ἄμοτον, etc.