ἁγνεία, -ας, ἡ
• Grafía: graf. ἁγνή- BGU 1198.12 (I a.C.)


I 1pureza de lo sagrado (templo, dios) μιαίνειν τὴν ἁγνείαν τῶν θεῶν profanar la pureza de los dioses Antipho 2.1.10, cf. Pl.Lg.917b
de pers. y acciones pureza ritual, observancia de las leyes religiosas ἁ. διὰ καθαρμῶν καὶ λουτρῶν Pythag.B 1a.15, πολλὰς ἀοίνους ἁ. ἔχουσιν Hecat.Abd.5, λόγων ἔργων τε S.OT 864, ἁ. καὶ καθαρότης Hp.Morb.Sacr.1.8, εὐχὴν ἀφαγνίσασθαι ἁγνείαν κυρίῳ voto de consagrar su pureza al Señor LXX Nu.6.2, cf. 21, μαρτυρηθεῖσαν ... ἐπὶ ἁγνείᾳ ὑπὸ τοῦ Κλαρίου Ἀπόλλωνος SEG 17.319.3 (Estobi II d.C.)
período en que se desempeñaba un cargo religioso por parte de los sacerdotes egipcios, Chaerem.Hist.6 (p.150), Plu.2.353b, por parte de un sacerdote de Ártemis διὰ τῆς ἁγνείας IEphesos 3263.21, cf. 790 (ambas imper.)
purificación, ritos τοῖς ἱερεῦσί τε καὶ ἱερείαις ἐγχειριζέτω τὰ θύματα, οἷς ἁγνείαι τούτων ἐπιμελεῖς entréguense las ofrendas sacrificiales a los sacerdotes y sacerdotisas, a quienes está encomendada su preparación para el culto Pl.Lg.909d, cf. Def.414a, Isoc.11.21, IEryth.206.13 (IV a.C.), Aristeas 106, 142, I.BI 1.26, BGU 1198.2.12 (I a.C.)
desde un punto de vista más racionalizado ἁ. δ' ἐστὶ φρονεῖν ὅσια epigr. en Porph.Abst.2.19.

2 abstención de actos sexuales, castidad ἁ. τῆς γυναικός Ph.2.15, cf. I.AI 3.78
abs. ἐν πάσῃ ἁ. 1Ep.Tim.5.2, de las mujeres, Polyc.Sm.Ep.4.2, ἁ. τριακονταέτις de las Vestales, Plu.Num.10
celibato Eus.HE 4.23.6.

3 inscr. conducta honorable, honestidad, integridad en el desempeño de alguna función o magistratura pública μετὰ πολλῆς ἁγνείας καὶ νομίμων ἐθῶν σὺν ἱερίαις IEphesos 213.7 (I d.C.), εὐνοίας καὶ ἁγνείας χάριν IGLS 21(2).117.6 (imper.), cf. Gerasa 192.15 (II d.C.), μαρτυρηθεὶς ὑπὸ τε βουλῆς δήμου ἐπὶ ἁγνείᾳ καὶ ἐπιμελείᾳ Bull.Epigr.1964.499 (Tiro II d.C.), en Éfeso en la fórmula ἐπὶ ἀγορανόμου ... κόρος ἁγνεία en tiempos del agoranomo ... (hubo) abundancia y probidad, IEphesos 917.5, cf. 922.5 (ambas imper.), 938.7 (I/II d.C.).

II hagnía otro n. del número 7, Aristid.Quint.102.13.
• Etimología: Cf. ἅζομαι.