ἀᾱγής, -ές
• Prosodia: [ᾰ-, pero ᾱ- A.R.3.1251, Q.S.6.596]


irrompible ῥόπαλον Od.11.575, cf. δίφροι Theoc.24.123, δόρυ A.R.l.c., Q.S.l.c., θώρηκες Nonn.D.2.294, cf. Hdn.Gr.1.61.
• Etimología: ἀ- priv. + raíz Ϝαγ- c. alarg. métrico (?), cf. ἄγνυμι.