ἀψευστέω


no mentir, no engañar ἀψευστούντων ἡμῶν ἐν πᾶσι τοῖς πρὸς ὑμᾶς εἰρημένοις Plb.3.111.8, πρὸς τοὺς θεούς Plb.6.11a.9, πρὸς εἰδότας Phalar.Ep.123.