ἀχώνευτος, -ον
• Alolema(s): ἀχώνητος PCair.Zen.742.8 (III a.C.), pero cf. ἀκώνητος
• Morfología: [fem. ἀχωνεύτη PCair.Zen.741.31 (III a.C.)]


1 no recubierto con pez λήκυθοι PCair.Zen.741.l.c., κερ(άμια) PCair.Zen.742.l.c.

2 no fundido ἄγαλμα Socr.Sch.HE 5.16.12
τὴν ... παλάμην ἀχώνευτον Rom.Mel.30.αʹ.1, ἀχώνευτον· ἄκαυστον Hsch.

3 indigesto, no digerido, AB 1096.