ἀφαίμαξις, -εως, ἡ


sangría Archig. en Aët.8.76, Hippiatr.42.4.