ἀτομόω


no dividir τὸν λόγον Olymp.in Alc.181.9, τὰ καθόλου Phlp.in de An.491.28
en v. pas. ser individualizado ὕλη ... ὑπὸ τῶν ἀτόμων εἰδῶν ἀτομοῦται la materia es individualizada por las especies individuales Simp.in Ph.255.28, εἴ γε καὶ ἐπὶ τῶν συνθέτων τὸ ἀτομωθὲν ὑπάρχει εἶδος Simp.in de An.217.36.