ἀτάρ
• Prosodia: [ᾰτᾰ]
• Morfología: [Hom. usa indistintamente αὐτάρ (q.u.)]


conj.

I c. valor de contraste

1 adversativa pero, sin embargo tras afirmaciones μή τι σύ γ' ἀθανάτοισι θεοῖς ἀντικρὺ μάχεσθαι τοῖς ἄλλοις· ἀτὰρ εἴ κε Διὸς θυγάτηρ ... τήν γ' οὐτάμεν ὀξέϊ χαλκῷ tú con los dioses inmortales no te batas frente a frente, con los otros, pero si la hija de Zeus (se acercara al combate) a ésa hiérela con la punta de tu lanza, Il.5.131, ἦ ῥά τίς ἐστι καὶ εἰν Ἀΐδαο δόμοισι ψυχὴ καὶ εἴδωλον, ἀτὰρ φρένες οὐ κἔνι πάμπαν Il.23.104, ἐν εἰρήνῃ δὲ δοκεῖτε ἧσθαι, ἀτὰρ πόλεμος γαῖαν ἅπασαν ἔχει creéis estar en el reposo de la paz, siendo así que la guerra se ha adueñado de toda la tierra Callin.1.4, ὡς νεοζυγὴς πῶλος βιάζει ... ἀτὰρ σφοδρύνει γ' ἀσθενεῖ σοφίσματι como un potro recién domado te revuelves ... sin embargo eres violento con una idea bien débil A.Pr.1011, μεγάλα ἐκτήσατο χρήματα ὡς εἶναι Ῥοδῶπιν, ἀτὰρ οὐκ ὥς γε ἐς πυραμίδα τοιαύτην ἐξικέσθαι Hdt.2.135, καταβήσομαι. καίτοι τὸ κατάβα τοῦτο πολλοὺς δὴ πάνυ ἐξεπάτησεν. ἀτὰρ ὅμως καταβήσομαι bajaré, aunque esa «bajada» a mucha gente ha confundido. A pesar de todo bajaré Ar.V.981, cf. Il.1.506, Od.2.240, 3.138, Pi.P.3.98, E.Hipp.728
en correlación c. una afirmación μὲν ... ἀτάρ pero, en cambio τὸ μὲν πλεῖον πολυάϊκος πολέμοιο χεῖρες ἐμαὶ διέπουσι· ἀτὰρ ἤν ποτε δασμὸς ἵκηται, σοὶ τὸ γέρας πολὺ μεῖζον la mayor parte de la impetuosa guerra mis brazos la soportan; en cambio, si en algún momento llega el reparto, para ti es mucho mayor el botín, Il.1.166, ᾔδεα μὲν καὶ πρόσθεν, ἀτὰρ πολὺ λώϊον ἤδη Thgn.1038, λωτῷ μὲν καὶ οὗτοι χρεώμενοι, ἀτὰρ ἧσσόν γε τῶν πρότερον λεχθέντων Hdt.4.178, cf. A.Pr.341, S.OT 1052, E.Med.84, Pl.Plt.269d.

2 en át. frec. para expresar un giro en la conversación o cambio de tema κακῶν ὕψιστα δὴ κλύω τάδε ... ἀτὰρ φράσον μοι ... A.Pers.333, εἰς ἅπαντα δυστυχὴς ἔφυς, πάτερ, (dirigiéndose a otro) ἀτάρ σ' ἐρωτῶ E.Ph.1643, ἀτὰρ τί δὴ σόφισμα ...; pero ¿qué convención ...? E.Hec.258, καλῶς γάρ, ὦ ἑταῖρε, λέγει, ἀτὰρ Λυσίας ἦν, ὡς ἔοικεν, ἐν ἄστει Pl.Phdr.227b, cf. Ar.Pax 177, E.Heracl.661, X.Mem.3.1.5, Cyr.2.1.3, δῆλον ὅτι οὐ καλῶς. ἀτὰρ ἔφη, ὦ πάτερ X.Cyr.1.6.9, ἀτὰρ τί ἐγὼ περὶ κλοπῆς συμβάλλομαι; X.An.4.6.14, después de voc. Ἕκτορ, ἀτάρ συ μοί ἐσσι πατὴρ ... Il.6.429, cf. 22.331.

II c. valor progresivo

1 además, así como también corriente en enumeraciones ἔνθα δ' ἔσαν στρουθοῖο νεοσσοί, ... ὀκτώ, ἀτὰρ μήτηρ ἐνάτη ἦν Il.2.313, Ἀγχιάλοιο δαΐφρονος εὔχομαι εἶναι υἱός, ἀτὰρ Ταφίοισι φιληρέτμοισι ἀνάσσω Od.1.181, τὴν δ' Ἀφροδίτην ... κικλήσκουσι ...· ἀτὰρ Κυθέρειαν Hes.Th.198, λάμπει δ' ἠελίοιο μένος ... ἀτὰρ νεφέων οὐδὲν ἔτ' ἔστιν ἰδεῖν Sol.1.24, cf. Il.12.144, Pi.N.4.47, Pl.Phd.60d, LXX Ib.6.21, Ath.537f, 621a, muy frec. en Hp. unido a καί: πολλῶν ἔμπειρον δεῖ εἶναι τὸν ἰητρόν, ἀτὰρ δὴ καὶ ἀνατρίψιος Hp.Art.9, cf. 7, Carn.1, a veces como simple partícula de unión μάλιστα δὲ ... ἀτὰρ καὶ ... ἀτὰρ καί Hp.Epid.2.3.1
en las fábulas esópicas para introducir el epimitio de manera formularia así también ἀτὰρ καὶ ὑμᾶς ... Arist.Rh.1393b31, cf. Aesop.13.1, 35.1.

2 en correlación con un término c. μέν y también, y por su parte Πάτροκλος μὲν σῖτον ... ἀτὰρ κρέα νεῖμεν Ἀχιλλεύς Patroclo el pan (reparte) y Aquiles por su parte la carne distribuye, Il.9.217, ταῦτα μὲν τὰ μέτρα ἔξωθεν ... ἀτὰρ ἔσωθεν Hdt.2.175, cf. Parm.B 8.58, Emp.B 109, Pl.Tht.172c.
• Etimología: Comp. de ἀτ- = lat. at y ἄρ, v. ἄρα.