ἀσύνετος, -ον
• Alolema(s): jón. át. ἀξύν- Heraclit.B 1, Hdt.3.81, E.Io 1205; ἀσύνν- Alc.67.2


I de cosas y abstr.

1 ininteligible, incomprensible ὄψ E.l.c., αἴνιγμα E.Ph.1731, γνώμη E.IA 368, οἷα κατεστωμύλατο ... οὐδ' ἀσύνετ', ἀλλὰ πιθανά Ar.Th.464, γράμματα D.C.40.9.3, τοῖς συνετοῖς ἀσύνετα φθεγγομαι Hld.10.29.5.

2 absurdo, estúpido οὐδὲν ... ἀξυνετώτερον οὐδὲ ὑβριστότερον Hdt.l.c., τί τάδ' ἀσύνετα; E.Hel.352, γλ]ώσσῃ δοὺς χάριν ἀξυνέτῳ Phanocl.(?)SHell.970.11.

II de pers. y anim.

1 que no entiende c. gen. τοῦ δὲ λόγου τοῦδ' ἐόντος ἀεὶ ἀξύνετοι γίγνονται ἄνθρωποι Heraclit.l.c., ὅσον ἔνεστι τῇ ψυχῇ ... ἀξύνετον λόγου Plu.2.713b, ὧν ... οὐκ ἀ. εἶ Iul.Or.7.218b, (Ζεύς) παιδείας ἀ. D.Chr.2.75, ἑαυτῶν ἀσυνέτους εἶναι I.AI 1.117, ἀξύνετοι ... τῆς ... ὁμιλίας Porph.Abst.3.3.5, ἀ. τῶν λεγομένων Clem.Al.Strom.1.1.2.

2 falto de inteligencia, insensato, necio abs., Alc.l.c., S.Fr.269a.52, E.Or.493, Ph.1612, IA 691, Hp.Fract.31, Vict.1.12, Th.1.142, 2.34, 6.40, 8.27, Luc.Prom.17, Eu.Matt.15.16, D.Chr.12.28, App.Anth.2.249, Herm.Vis.3.10.9, 1Ep.Clem.51.5, εἰς τὰ μέλλοντα οὐκ ... ἀσύνετοι Ep.Barn.5.3
neutr. plu. como adv. neciamente διαλέγεται ἀ. Hp.Int.29, ἀ. δ' ἦλθες E.Ph.570.

III adv. -ως

1 incomprensiblemente ἀ. ἐξενηνοχέναι Hipparch.1.8.11.

2 neciamente διελέχθη πρὸς αὐτὴν οὐκ ἀγεννῶς οὐδ' ἀ. Plu.2.141b, cf. I.AI 2.17.