ἀστρονομικός, -ή, -όν


I 1relativo a la astronomía περὶ φύσεώς τε καὶ τῶν μετεώρων ἀστρονομικὰ ἄττα διερωτᾶν Pl.Prt.315c.

2 versado en la astronomía ἀστρονομικὸν ... ὄντα οὐκ οἴει ταὐτὸν πείσεσθαι Pl.R.530a, cf. Ti.27a, Nic.Dam.3, Eudox.Fr.16
subst. en plu. τὰ ἀστρονομικά la astronomía Thphr.Sign.1
neutr. sg. compar. como adv. ἀστρονομικώτερον νομίσας dando una explicación demasiado astronómica Str.1.2.24.

II subst. τὸ ἀ. n. del noveno signo del horóscopo Paul.Al.63.6.

III adv. -ῶς como alguien versado en astronomía Poll.4.16.