ἀσπάλαξ, -ακος, ὁ
• Alolema(s): ἀσφάλαξ Babr.108.13, Str.15.1.44, cf. σπάλαξ


1 zool. topo, spalax typhlus c. ref. gener. a su falta de vista, Arist.HA 533a3, Metaph.1022b26, Aesop.234.3, Babr.l.c., Chrysipp.Stoic.2.51, Et.Gen.1330
como símbolo de la ceguera, en prov. τυφλότερος ἀσπάλακος Diogenian.1.8.25, cf. Horap.2.63
c. ref. a su procedencia ἐν τῇ Βοιωτίᾳ ἀσπάλακες ... πολλοὶ γίγνονται Arist.HA 605b31, cf. Antig.Mir.10, Ael.NA 17.10, Opp.C.2.612
como animal inmundo, LXX Le.11.30, Gp.13.7
en comparación c. un tipo de hormigas indias por su facilidad para horadar, Str.15.1.44.

2 medic. n. de una afección de los ojos, Gal.14.558, cf. ἀσφαλακία, σπαλακία.
• Etimología: V. σπάλαξ.