ἀσκητής, -οῦ, ὁ


I 1persona practicante de, el que se ejercita en c. gen. τῶν καλῶν κἀγαθῶν ἔργων X.Cyr.1.5.11, τῆς εὐσεβείας LXX 4Ma.12.11, σοφίης IG 22.11140.2 (II d.C.), ἀρετῆς D.Chr.29.21, γένους μὲν δὴ λόγων ἐνός D.H.Is.2.1, c. dat. ταῖς ἀληθείαις Arr.Epict.2.18.27
abs. persona que está ejercitada en un arte, Phld.Rh.2.119Aur.

2 abs. atleta Ar.Pl.585, Pl.R.403e, Isoc.2.11, X.Mem.3.7.7, Plu.2.668f, Clem.Al.Paed.3.8.43, Διόνυσος ἀ. tít. de una comedia de Aristómenes, Aristomen.11-12.

II lit. crist. asceta, persona que se ejercita en una vida de disciplina austera, Ph.1.643, Ath.Al.M.25.632A, c. ref. a I 2, Origenes Hom.20.7 in Ier.p.188, Apoph.Patr.M.65.116D, Phys.A 48.1, ref. a Jacob, Clem.Al.Paed.1.7.57, Strom.1.5.31, Eus.PE 11.6.30.
• DMic.: a-ḳẹ-te.