ἀσέβεια, -ας, ἡ


1 impiedad gener. ἀσέβειαν ἀσκεῖν E.Ba.476, τὸ δ' αὖ κακουργεῖν ἀ. μαινόλις E.Or.823, op. ἀδικία ref. sólo a hombres, X.Cyr.8.8.7, Pl.Prt.323e, op. ἱεροσυλία Pl.Lg.869b, op. αἰσχύνη D.59.109, op. παρανομία Plb.1.84.10, op. δουλεία Porph.Sent.40
de un asesinato en lugar sagrado ἰδεῖν τὴν ἀσέβειαν X.HG 4.4.3, ἡ τῶν Ἀμφισσέων περὶ τὴν γῆν τὴν ἱερὰν ἀ. Aeschin.3.118, cf. 115, ἀ. πρὸς τοὺς τῶν Ῥωμαίων πρέσβεις Plb.15.4.7, ἡ ἐς τὴν Ὀδυσσέως κηδεμόνα θεὸν ἀ. Aristid.Quint.74.21
ἡ περὶ τὸν Βούσιριν ἀ. la impiedad de Busiris D.S.1.67, ἀ. τοῦ ὅρκου lo impío de un juramento falso, PEleph.23.20 (III a.C.)
en plu. actos de impiedad ἀσέβειαι ἀνθρώποις ἐμπίπτουσι νέοις Pl.Lg.890a
gestos de impiedad Isoc.9.25, personif. ἡ Ἀ. Plb.18.54.10.

2 delito de impiedad ἐμὲ ... ἀσεβείας ἐγράψατο Pl.Euthphr.5c, δίκη ἀσεβείας proceso por delito de impiedad Lys.6.11, Plu.2.169f, Cic.28, ἀσεβείας γραφή denuncia por delito de impiedad D.22.2, contra el César, D.C.68.1.2.