ἀρτίφρων, -ον


equilibrado de mente, cabal οὔ τι μάλ' ἀ. Od.24.261, ἀνήρ E.Med.294, Plu.2.88b, ἀρτιμελεῖς καὶ ἀ. Pl.R.536b, c. dat. τῇ ψυχῇ ἀ. D.C.62.19.2
plenamente en sus cabales ἀ. πλὴν ἐς σὲ καὶ σὴν παῖδα E.IA 877
c. gen. plenamente consciente ἐπεὶ δ' ἀ. ἐγένετο μέλεος ἀθλίων γάμων pero así que plenamente consciente fue el triste de sus desgraciadas bodas A.Th.778.