ἀρτάω
• Morfología: [jón. perf. 3a plu. ἀρτέαται Hdt.1.25]


A tr. colgar, suspender ἀρτῆσαι δέρην poner un lazo al cuello E.Andr.811, δοκοὺς μεγάλας ἀρτήσαντες ἁλύσεσι ... ἀπὸ τῆς τομῆς Th.2.76, λέβητά τε ἤρτησαν ἁλύσεσι colgaron un caldero con cadenas Th.4.100, λίθους ἀρτήσας X.An.3.5.10, τόδε λωπίον ἐν προπυλαίοις AP 6.245 (Diod.)
en v. pas. ἥδε δέλτος ἐκ ... χειρὸς ἠρτημένη E.Hipp.857, ἱμᾶσιν ἀρτήσας δέμας E.Hipp.1222, κρεμαστοῖς ἐν βρόχοις ἠρτημένη E.Hipp.779, θριγκοῖς ὑπ' αὐτοῖς σκῦλ' ὁρᾷς ἠρτημένα; ¿ves los despojos humanos colgados debajo de las mismas cornisas? E.IT 74, σπαρτίος ἠρτημένη πλάστιγγα Ar.Pax 1247, χαλινοὶ καὶ ἐφίππια ἐξ ἱμάντων ἠρτημένα ἐστί X.Eq.Mag.8.4, ἠρτημένον ἐξ προθύροισι τοῖσι τεοῖσιν Theoc.23.36.

B en v. med.-pas.

I 1colgarse, ahorcarse βρόχους ἀρτωμένη colgándose de un lazo E.Tr.1012, cf. Orph.A.1096.

2 prenderse ἤρτητο δὲ ἀμφοῖν ... ὑπὲρ τὴν κεφαλὴν ἡ καλύπτρα el velo se prendía con ambas (manos) por encima de la cabeza Ach.Tat.1.1.12, ὁ δ' ἤρτηται τῶν χειρῶν éste está prendido de sus manos Philostr.Im.2.23, ὁρμαθὸς μακρὸς ... σιδηρῶν δακτυλίων ἐξ ἀλλήλων ἤρτεται una gran cadena está formada por anillos prendidos unos de otros Pl.Io 533e.

3 fig. estar en suspenso τῆς διανοίας αὐτῶν ἠρτημένης Ath.Al.Inc.26.26
estar pendiente (δίκαι) ἠρτημέναι (trad. de lat. lites pendentes) Iust.Const.δέδωκεν 23.

II 1pender τὰ κῶλα ... ἤρτηται ἐκ τῶν μεσοκώλων el intestino pende del mesocolon Hp.Epid.6.4.6, Oss.1
estar unido a, proceder de αἱ φλέβες ... ἐκ τῆς καρδίας Arist.Iuu.474b8, τοῦ σώματος Ael.NA 4.51.

2 fig. proceder, depender c. ἐκ o ἀπό y gen. ἐκ τῶν θείων Pl.Lg.631b, παρρησίαν ἐξ ἀληθείας ἠρτημένην D.60.26, cf. 9.39, ἀπὸ ταὐτοῦ Arist.MM 1209a22, ἀπὸ ἀνδρὸς ἑνός Paus.9.5.16, ἀπ' αἰτίου τινός Porph.Sent.14, ἐξ ἀνάγκης Chrysipp.Stoic.2.273, ἐξ ὧν ὧλλοι πάντες ἀρτέαται Πέρσαι a quienes reconocen como superiores todos los demás persas Hdt.1.125, c. gen. νοῦς ... ἠρτημένος ... ἐκείνης (sc. ψυχῆς) Plot.3.2.16, (τὰ ἐσπουδασμένα) ὅσα τῶν ἀριθμῶν ἤρτηται (el ejercicio intelectual) que tiene relación con los números Eun.VS 457, c. adv. ἐντεῦθεν Arist.Iuu.469b15, κἀκεῖθεν Plot.3.3.4.

3 gram. depender de, construir con c. ἐκ y gen. τὸ ῥῆμα τὸ ἐκ τούτων ἐκ καταφάσεως ἠρτημένον μόριον A.D.Synt.16.3, cf. 293.20.
• Etimología: Quizá de *αϜερτάω, deverbativo de αἴρω, q.u., aunque el tipo es poco frecuente.