ἀρρενοφανής, -ές


de aspecto viril μειράκιον Lyd.Mag.3.62.