ἀρραγάδωτος, -ον


sin fisuras ἵνα τηρήσωσιν ἀρραγάδωτον Apollod.Poliorc.157.1.