ἀργύριον, -ου, τό
• Prosodia: [ῠ]
• Morfología: [beoc. gen. sg. ἀργουρίω IG 7.1737.6 (Tespias III a.C.), tes. ἀρ]γύρροι GDI 1557.2 (Dodona III a.C.)]


I 1plata ἔπεμψαν πεντακοσίας μνέας ἀργυρίου Hdt.3.13, ἀργυρίω καθαρῶ μνᾶν Theoc.15.36, cf. E.Ep.5.50, IG 7.4138.25 (Oropos II a.C.), LXX Ge.23.15, D.S.1.46, PCornell inv.1.30.7 en ZPE 34.1979.91 (I d.C.), PMil.Vogl.215.4 (II d.C.), PLeit.13.18 (III d.C.)
como patrón monetario χαλκοῦ πρὸς ἄργυρον δραχμῶν σ PHib.70a.10 (III a.C.), ἀ. ἐπίσημον y ἄσημον plata acuñada y no acuñada Th.2.13, cf. ID 104.56 (IV a.C.)
sin ref. a las monedas καὶ κατεργασάμενος τὴν ἀργυρῖτιν ... καὶ ἔχων τὸ ἀ. τὸ ἐκ ταύτης τῆς ἀργυρίτιδος doc. en D.37.28
junto a χρυσίον u otros signos externos de riqueza o lujo χρυσίον δὲ καὶ ἀργύριον Pl.Alc.1.122e, cf. Eup.162, Isoc.8.47, Plb.11.24.11, LXX Ge.13.2, Ec.2.8, τῶν ἐθνῶν κατὰ κεφαλὴν εἰσφερόντων ἀργύριον Plu.2.11b, ὄψα ἢ ἐσθῆτα ἢ ἀργύριον προσάγων Philostr.VS 587.

2 ἀργυρίον ἄνθος óxido de plomo Hp.Nat.Mul.33.

II 1moneda de plata τὸ δὲ ἀργύριον μέγαθός ἐστι ὅσον ὦν Hdt.1.199
moneda fraccionaria ἀργύριον ... κεκερματισμένον Ar.Fr.215, τὰ καλὰ καὶ τὰ κίβδηλα ἀργύρια X.Oec.19.16, cf. Hdt.1.192, Ar.Fr.273, Au.600, Pl.Virt.378d, Act.Ap.19.19, Epiph.Const.Mens.M.43.289A
ref. a monedas concretas ἀργύριον καθαρώτατον moneda de mucha ley del ariándico, moneda egipcia, Hdt.4.166, τὸ ἀργύριον ... τὸ Ἀττικόν la dracma ática, SEG 26.72.3 (IV a.C.), cf. ID 104.20 (IV a.C.), ἀργύριον Ἀλεξάνδρειον dracma de Alejandro, PEleph.1.11 (IV a.C.), τριάκοντα ἀργύρια treinta siclos, Eu.Matt.26.15.

2 plata, dinero τἀργύριον δανείζεσθαι Ar.Nu.756, ἀπαιτῶν Ar.Nu.1247, καταβάλλειν Th.1.27, κατατιθῆναι Antiph.124.14, κεκτῆσθαι Is.5.35, χρήματα ... εἰς ἀργύριον λογισθέντα fortuna calculada en dinero X.Cyr.3.1.33, οὐδὲ πρὸς ἀργύριον τὴν εὐδαιμονίαν ἔκρινον Isoc.4.76, τὸ ἀ. στάσιμον θεῖναι colocar dinero que produzca interés Sol.Lg.68, cf. Antipho Soph.B 54, KP. ἄρχει διὰ τί ὁ Ζεὺς τῶν θεῶν; KA. διὰ τἀργύριον Ar.Pl.131, cf. 141, 154, 156, οἱ δ' ὁτιοῦν ἂν ἀργυρίου ποιήσαντες D.19.80, cf. 119, μὴ ἔχειν ... μήτε χρυσὸν μήτε ἄσημον μήτε ἀ. POxy.2673.18 (IV d.C.), ἐπ' ἀργυρίῳ por dinero Arist.Rh.1376a20, Poll.6.190
ἐν ἀργυρίῳ en metálico D.C.41.37.3
δίκη ἀργυρίον juicio pecuniario D.39.25
Ἀργυρίου ἀφανισμός la desaparición del dinero tít. de varias comedias
de Estratis, Sud.s.u. Στράττις, de Antífanes (Antiph.39) o de Epígenes, Ath.409d, de Filípides, Philippid.9, Ath.230a
fondos, riqueza de la Anfictionía de Delos ID 93.10 (V a.C.), πὲρ το(ῖ) [ἀρ]γύρροι τὰς θέμιστος GDI 1557.2 (Dodona III a.C.).