ἀποχώρησις, -εως, ἡ


I 1retirada de pers. φυγὴ καὶ ἀ. Th.5.73, ποιεῖσθαι ἀποχώρησιν Hdt.8.21, cf. X.HG 5.4.42, Hell.Oxy.18.5, Plb.16.19.10, Polyaen.1.39.4, D.C.56.13.1, Gal.8.790, Κασσάνδρου δὲ ἀποχωρήσεως ἐγ Μακεδονίας Marm.Par.113, de ancianos πυρὸς ἀ. reflujo del calor Hp.Vict.1.33, del sol, Plb.34.1.9
fig. ἐκ τῆς ἀρχῆς retirada, dimisión del poder Epicur.Fr.[60] 3
muerte μετὰ τὴν ἀποχώρησιν Εὐσταθίου Eun.VS 469B, cf. M.Ant.10.36.

2 lugar de retirada πολλὰς τὰς ἀποχωρήσεις Th.8.76, cf. Aen.Tact.16.6, 7
de ahí retrete, letrina ἐν ἀποχωρήσει θακεύοντας Plu.Lyc.20, μήποτε πρὸς δίφρους κάθηται ἐν τῇ ἀποχωρήσει LXX Id.3.24, cf. PMich.Zen.38.31 (III a.C.).

II acción de evacuar op. πλήρωσις Pl.Ti.65a, 81a, σιάλου πολλοῦ ἀ. Hp.Iudic.11, de excrementos de animales, Arist.GA 726a21.