ἀποπίμπλημι


1 completar τὰς τετρακοσίας μυριάδας τοι τῶν στατήρων ἀποπλήσω Hdt.7.29
cumplir, completar períodos de tiempo, Eus.HE 3.14.1
fig. colmar τὸ μέτρον τῆς ἀνοίας Gr.Thaum.Pan.Or.2.62, cf. 63.

2 satisfacer, colmar saciar τὸν ἔρωτα Gorg.B 11.5, θυμόν Hdt.2.129, Pl.Lg.717d, cf. Th.7.68, ἐπιθυμίας Pl.Grg.503c, 505a, R.554a, 579e, τὰ αὑτοῦ ἤθη Pl.R.571c, ὀργὰς καὶ βαρυθυμίας Plu.2.417d
c. ac. de pers. satisfacer, complacer βουλόμενοι ἀποπιμπλάναι με queriendo satisfacer (mi curiosidad) Pl.Cra.413b.

3 cumplir, llevar a cabo, realizar ἐπιμέλειαν Gr.Thaum.Pan.Or.5.117, cf. 3.47
pas. de un oráculo, Hdt.8.96
abs. ἀποπιμπ[λάς cumpliendo con su deber POxy.290.24 (I d.C.).