ἀποκτέννω


matar πολλούς AP 11.395 (Nicarch), κύνα LXX Is.66.3, ἔθνη LXX Hb.1.17, αὐτούς LXX Ps.77.34, To.6.14S
en v. pas. οἱ σοφοὶ ἀπεκτέννοντο LXX Da.2.13θ
abs. ἄνθρωπος δὲ ἀποκτέννει μὲν τῇ κακίᾳ αὐτοῦ LXX Sap.16.14.