ἀποδοχή, -ῆς, ἡ
• Alolema(s): eol. ἀπυδόχᾱ GDI 311.19 (Cime)


I 1acción de recobrar ἀνταπόδοσιν καὶ ἀποδοχὴν χωρίων Th.4.81
recepción, acogida τυχὼν δὲ μετρίας ἀποδοχῆς Plb.33.18.5, ἀ. ξένων I.AI 12.94.

2 receptora γῆ ... ἀ. πάντων Secund.Sent.7.

II aceptación, aprobación ἔργον ... ἀποδοχῆς πάσης Hp.Ep.20, ἀποδοχῆς τυγχάνει παρά τοῖς ἀκούουσιν Plb.1.5.5, μεγάλης ἀποδοχῆς ἔτυχε Plb.6.11a.7, τυγχάνειν ἀποδοχῆς I.AI 6.347, ἀποδοχῆς ἠξιοῦτο D.S.12.53, τῆς αὐτοματοποιητικῆς πραγματείας ὑπὸ τῶν πρότερον ἀποδοχῆς ἠξιωμένης Hero Aut.1.1, μετ' ... εὐχαριστίας τε κ(αὶ) ἀποδοχῆς Phld.D.3.col.2.15, ἀποδοχῆς ἀξιοῦται Φύλαρχος Filarco es digno de crédito Plb.2.56.1, πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος 1Ep.Ti.1.15
favor, popularidad μεγάλης ἀποδοχῆς ἀξιούμενον παρὰ ταῖς δυνάμεσιν gozando de gran popularidad entre las tropas Plb.5.41.4, εἶναι ἐν ἀποδοχῇ τῷ δήμῳ gozar del favor del pueblo, IM 113.21 (I d.C.), εἶναι ... ἐν τῇ καλλίστη καὶ ἐν τούτοις ἀποδοχῆ (sic) Sardis 8.38, ἔχην ἐν τᾶ καλλίστα ... καὶ ἀπυδόχα (sic) GDI 311.29 (Cime), ἀνδρὸς ... πάσης τειμῆς καὶ ἀποδοχῆς ἀξίου SIG 867.21 (Éfeso II d.C.).

III acepción, significado ὀνομάτων τινῶν S.E.M.1.232.