ἀποβολή, -ῆς, ἡ


I 1acción de arrojar o abandonar c. gen. obj. κατὰ πόλεμον ὅπλων ἀποβολή abandono de las armas en guerra Pl.Lg.943e
a un hombre o a su pueblo c. gen. obj. τούτων I.AI 4.314, τοῦ Ἰσραήλ Cyr.Al.M.69.1112C, abs. ἄξιος οὖν τῆς ἀποβολῆς Hom.Clem.M.2.117A.
esp. echazón (acción de tirar la carga de un barco al mar) Ph.2.413.

2 devolución de un pedido no satisfactorio PLond.1659.10 (IV d.C.).

3 fig. desprecio, abandono c. gen. subjet. ἡ ἀ. αὐτῶν καταλλαγὴ κόσμου su desprecio (hacia mi) es reconciliación del mundo, Ep.Rom.11.15.

II 1pérdida c. gen. obj. τῶν ἀρχαίων σαρκῶν Pl.Grg.518d, χρημάτων Pl.La.195e, Arist.EN 1115a21, EE 1231b29, Isoc.3.32, Plu.2.87a, (νεφροῦ) Euphro 1.27, ἁπάντων Epicur.Fr.[60] 4, τῶν κακῶν Arist.Rh.1362a36, μνήμης Pl.Phlb.33e, φρονήσεως Aristid.Quint.128.30, fig. φέρει τέκνων ἀποβολήν causa la perdición a sus hijos Sext.Sent.257, τῆς ψυχῆς ἀ. muerte, Act.Ap.27.22.

2 en gram. pérdida de la sigma, A.D.Pron.55.7, τόνου A.D.Synt.130.1.