ἀπεμπολητής, -οῦ, ὁ


traficante fig. traidor τῆς φυταλμίας χθονός Lyc.341, de Judas Chr.Pat.1691.