ἀπειλή, -ῆς, ἡ


I ref. a pers. en plu.

1 promesa jactanciosa, jactancia, bravata ποῦ τοι ἀπειλαὶ ... ἃς ... ὑπίσχεο οἰνοποτάζων; Il.20.83, μέχρι τῶν ἀπειλῶν γενναῖος noble hasta (que llega a) las promesas Lib.Or.59.118, cf. en sg., Eust.704.28.

2 amenaza ποῦ τοι ἀπειλαὶ οἴχονται, τὰς Τρωσὶν ἀπείλεον υἷες Ἀχαιῶν; Il.13.219, cf. 16.200, Od.13.126, ἀνεμίσγοντο ... λιταῖς ἀπειλαί Gorg.B 27, στερεάς τ' οὔποτ' ἀπειλὰς πτήξας A.Pr.174, cf. E.IA 53, Ba.856, Hdt.6.32, Th.4.126, D.21.96, ἥσθην ἀπειλαῖς me río de tus amenazas Ar.Eq.696, εὐθύνουσιν ἀπειλαῖς καὶ πληγαῖς Pl.Prt.325d, μετὰ ἀπειλῶν LXX 4Ma.4.8
tb. en sg., Hdt.1.189, 4.125, S.Ant.753, Th.8.40, D.24.141, Arist.APo.94b33, Mete.369a32, Ep.Eph.6.9, ἐγκλήματα ... ἀπειλῆς γέμοντα D.C.72.16.2, ἀ. τοῦ πνιγμοῦ Alex.Aphr.Pr.2.60, θῆρας ἑοὺς ἀνέκοψεν ἀπειλῇ Nonn.D.32.115.

II ref. a cosas, en sg. peligro, riesgo τὰ ἐν ἀπειλῇ ... ἀποστήματα abscesos que se están formando Heras en Gal.13.815, de tormentas, I.BI 1.214, Ael.NA 7.7.
• Etimología: Forma regresiva sobre ἀπειλέω.