ἀπαρύω


I de líquidos

1 sacar, extraer (τὸ πύον) Hp.Int.9, ἐκ τοῦ κρατῆρος οἶνον Hero Spir.1.19.

2 dentro de los mismos líquidos, de leche desnatar τό ... ἐπιστάμενον ἀπαρύσαντες Hdt.4.2
espumar fig. purgar ἀπαρυθέντα τὴν ἄνω ταύτην ἄνοιαν purgado (el hombre maduro) de esa tontería superficial Alex.45.6, cf. Plu.2.463c.

II en gener. sacar, arrebatar en tm. χαλκῷ ἀπὸ ψυχὴν ἀρύσας Emp.B 138, cf. τοῦ πνεύματος ἀπαρύσαι eliminar el flato Hp.Flat.9.