ἀπαρτί


adv.

I 1c. numerales y adj. de cantidad completamente, en total ἡμέραι ἀ. ἐνενήκοντα Hdt.5.53, cf. 2.158, πάντα Dam.Pr.1.

2 c. varias determinaciones total, absolutamente φρόνιμος ... ὢν ἀ. ταύτης τῆς τέχνης siendo totalmente entendido en este arte Telecl.37
precisamente, exactamente ἐναρμόζειν ἀ. πρός ... Hp.Art.73, ἐν καιροῖσι Hp.Acut.41, cf. A.Fr.14.

II al revés, por el contrario τί σαυτὸν ἀποτίνειν τῷδ' ἀξιοῖς; ... ἀπαρτὶ δήπου προσλαβεῖν ¿qué crees que debes pagarle? ... Al contrario, me toca cobrar Pherecr.93, cf. 71, τοὺς χρηστοὺς ... ἀπαρτὶ πλουτῆσαι ποήσω Ar.Pl.388.