ἀπανθρωπίζομαι


hacerse hombre ὅσα δὲ πλείονος μὲν πυρός, ὀλίγου δὲ πνεύματος, ὕδατος δὲ καὶ γῆς ἴσης (κεκοινώνηκε), ταῦτα ἀπηνθρώπισται Corp.Herm.Fr.26.20.