ἀπαδικέω


1 retener sin motivo οὐκ ἀπαδικήσεις μισθὸν πένητος LXX De.24.14.

2 cometer injusticia βουλόμενος ἀ. PEnteux.23.3 (III a.C.)
en v. pas. ser víctima de injusticia, PLond.354.7.