ἀπαίτησις, -εως, ἡ


1 reclamación (οἱ Ἀθηναῖοι ... ἀπαίτεον τὰ ἀγάλματα) ... μετὰ τὴν ἀ. Hdt.5.85, Ἑλένας ἀ. tít. de una obra de Baquílides, B.15, Ἑλένης ἀ. tít. de una obra de Sófocles, S.Fr.176-180, ποιεῖσθαι ref. a un depósito, D.33.26, ref. a dinero, Plu.2.206f, ref. a una dote BGU 1102.25 (I a.C.), PIFAO 3.5.15 (II d.C.), en gener. LXX Soph.3.5
ret. ἐλέγχων ἀ. petición de pruebas Hermog.Stat.18, Fortunat.Rh.105.10.

2 derecho de reclamación τούτου ἔχειν ἀπαίτησιν ... ἀπὸ τῆς ... πόλεως tener derecho a reclamar esto de la ciudad, IG 9(1).61.72 (Daulis II d.C.)
exigencia πρὸς τὴν τῶν παρόντων ἀπαίτησιν D.C.41.43.4.