ἀπέναντι


I adv.

1 abs. de enfrente, opuesto σπλὴν ἀ. εὕδει Hp.Ep.23, τὸν ἀ. βουνόν IPr.37.168 (II a.C.), τὴν ἐπικειμένην ἀ. νῆσον IG 12(5).653.28 (Siros I d.C.), ἔσται ἀ. LXX Si.37.4, τὰ ἀ. ἐπίπεδα Hero Def.107.

2 ἀπέναντι· κατὰ ἀνατολὰς <ἢ ἀπὸ> νότου Hsch.

II prep. c. gen.

1 enfrente, delante de ἡ ἀ. ταύτης (πλευρᾶς) Plb.1.86.3, ἀ. τῆς θύρας αὐτοῦ PGrenf.1.21.14 (II a.C.), ἀ. τῆς εἰσόδου IG 22.1046.17 (I a.C.), ἀ. τοῦ θυσιαστηρίου LXX Nu.7.10, 2Ma.10.26, ἀ. αὐτοῦ LXX Ge.21.16, ἀ. τοῦ τάφου Eu.Matt.27.61, ἀ. τοῦ ἡλίου a la vista de todos, A.Pil.A 9.4, ἀ. οἰκίας PBerl.Borkowski 3.23 A 1.2 (III/IV d.C.) D 7 (III d.C.)
fig. ἀ. τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ LXX Ps.35.2, ἀ. πάντων ὑμῶν Act.Ap.3.16.

2 contra ἀ. τῶν δογμάτων Καίσαρος Act.Ap.17.7.