ἀξιωματικός, -ή, -όν


I 1honorable προστασία ἀ. Plb.10.18.8
de pers. que tiene un alto rango διδοὺς ἑκάστῳ τῶν ἀξιωματικῶν λεγομένων Plu.2.617d, cf. Ptol.Tetr.3.14.26, Dam.Pr.54
subst. dignatario, oficial πάντας πολίτας καὶ ... ἀ. Gr.Naz.M.37.241B.

2 en crít. lit. digno, elegante del estilo de Isócrates, D.H.Dem.18, ῥυθμός D.H.Dem.43, cf. Isoc.3.

II de tipo aseverativo ἐκφορά Chrysipp.Stoic.2.61
de pers. que habla con frecuentes ἀξιώματα D.L.4.33.

III suplicatorio ἀ. λόγος Plb.20.9.9.

IV adv. -ῶς

1 digna, elegantemente λέγειν ἀ. Hermog.Id.2.6 (p.347), κατεσκεύασται τῷ ἀνδρὶ ... ἀ. D.H.Dem.43.

2 con evidencia Steph.in Hp.1.59.