ἀξία, -ας, ἡ
• Alolema(s): jón. ἀξίη, -ης Hdt.4.196


A Ide cosas y abstr.

1 de cosas en venta o sometidas a valoración valor, precio ἀ. τῶν φορτίων Hdt.l.c., τοῦ δούλου Pl.Lg.936d, τὴν ἀ. τῆς βλάβης ἀπογραφόμενος consignando el valor del perjuicio Pl.Lg.845e, τὸ κατ' ἀ. ἴσον Arist.Pol.1301b30, παρὰ τὴν ἀ. Arist.EN 1122b27
valoración, estimación, tasación de tierras, bienes PTeb.14.11 (II a.C.), 61b.98 (II a.C.), UPZ 218.2.10, 221.2.13 (II a.C.)
fig. πρίασθαι ... τοῦ τιμήματος τῆς ἀ. comprar ... según el precio de la ofrenda E.Hipp.623, τῶν φίλων εἰσὶν ἀξίαι hay un precio de los amigos X.Mem.2.5.2, τίνα μὲν ἔχει ἀξίαν ὡς πρὸς τὸ ὅλον, τίνα δέ ὡς πρὸς τὸν ἄνθρωπον qué valor tiene en relación al Todo, qué valor en cuanto al Hombre M.Ant.3.11
valor moral Chrysipp.Stoic.3.30, Cleanth.Stoic.1.129.

2 de abstr. magnitud κατ' ἀξίην ἑκάστου ἀδικήματος Hdt.1.100, ἀ. τῆς οὐσίας X.Cyr.8.4.32, κατὰ τὴν τῆς ὀλιγωρίας ἀξίαν Decr. en D.18.74.

3 abs. tributo debido ὑποτελέειν ... ἀξίην βασιλέϊ Hdt.4.201.

II de pers. y asimilados

1 c. gen. de acciones o abs. lo merecido a veces premio o castigo τῆς ἀξίας τυγχάνειν Ar.Au.1223, ἔχειν τὴν ἀ. Pl.Mx.239c, προσάπτειν ἑκάστῳ τῶν ἁμαρτημάτων τὴν ἀ. τοῦ πάθους Pl.Lg.876d, κατ' ἀξίαν conforme a los méritos E.Hec.374, Pl.R.496a, LXX Si.10.28, Him.41.6, ὑπὲρ τὴν ἀ. inmerecidamente E.HF 146, D.2.3, παρὰ τὴν ἀ. Th.7.77, D.1.23, M.Ant.9.1, ἡ κατ' ἀξίαν ἰσότης igualdad con relación a los méritos Arist.Pol.1302a8, cf. UPZ 110.128 (II a.C.), τὴν μὲν ἀ. οὐ λάμψεαι no recibirás tu merecido Hdt.7.39, (ἀντιτιμήσομαι ...) τῆς ἀ. (propondré a cambio para mí) una pena justa Pl.Ap.36b, ἀποτίνειν τὴν ἀ. Luc.DMort.30.1, ὑπέχειν ... τὴν ἀ. Luc.Pisc.8, cf. Didym.in Iob.3.3-5 (p.170).

2 c. gen. de pers. o abs. reputación, dignidad Th.6.68, D.13.18, Chrysipp.Stoic.3.71, τοῦ γένους CIG 2771.1.8 (Afrodisias I d.C.), οἱ ἐπ' ἀξίας personas de dignidad Luc.Nigr.24, ἐξεπορεύετο μετὰ μεγάλης ἀ. Plb.38.8.6, de la ciudad, D.18.63, τὴν τῆς ἀρχῆς ἀ. Pl.Lg.945b, τὴν τῆς ἀ. ... τιμήν Pl.Lg.744b
bienestar εὔχομαι μείζονος ἀξίας γενέσθαι PFay.125.11 (II d.C.).

3 condición δουλική D.S.5.40.

B transf. de ἀξιόω estimación, opinión κατὰ τὴν ἰδίαν ἀ. D.S.14.10, cf. 107, αἱ τῶν ἐκτὸς ἀξίαι Arr.Epict.1.2.7, cf. 1.25.17.