ἀντικρούω


I c. suj. de cosa

1 chocar con c. dat. ὀλίγα γὰρ εἶναι (τὰ θερμά) τὰ ἀντικρούοντα αὐτοῖς Arist.Cael.313b2 (= Democr.A 62), ἀσπὶς ἀσπίδι Lib.Decl.37.8.

2 abs. ser obstáculo τι D.18.198, cf. Arist.PA 642a36.

II c. suj. de pers.

1 c. dat. resistir, obstaculizar, ofrecer resistencia c. dat. αὐτοῖς Th.6.46, τοῖς λογισμοῖς I.AI 2.47, ταῖς συμβουλίαις Plu.Ages.7
c. πρός y ac. πρὸς τὰς ἐπιθυμίας Arist.EE 1233b31, cf. Plu.Cat.Ma.24.

2 abs. oponerse Pl.Lg.857c (γυναῖκες) ἀντέκρουον (a la reforma de Licurgo), Arist.Pol.1270a7
replicar Plu.2.751b.