ἀντικρουστία, -ας, ἡ


sent. dud., Phld.Po.1677.23.