ἀντίθεσις, -εως, ἡ


I 1posición opuesta o enfrentada del pulgar ὁ μέγας ἡμῶν δάκτυλος πρὸς τὸ λοιπὸν τῆς χειρὸς ἀ. ἔχει Arist.HA 503a25.

2 rechazo ἐκ χερός AP 12.200 (Strat.).

II fil.

1 oposición de contrarios, antítesis καθάπερ ἀντίθεσίν τινα ποιοῦσιν τῆς ἀορίστου δυάδος καὶ τοῦ ἑνός Pythag.B 14, ὄντος δὴ πρὸς ὂν ἀντίθεσις oposición de un ser a un ser (es lo no bello), Pl.Sph.257e, ἀντικειμένων ἀ. Pl.Sph.258b, τὰ καλὰ τῇ τῶν αἰσχρῶν ἀ. Ph.1.385, ἀ. τοῦ σκοτεινοῦ πρὸς τὸ λαμπρόν Plu.2.953b, τὰ δέκα κέρατα ... αἱ δέκα ἀ. τῆς δεκαλόγου Meth.Symp.8.13 (p.98.7).

2 oposición, antítesis de conceptos pero expresada en lóg., en plu. tipos de oposición Arist.Metaph.1054a23
de proposiciones, Arist.Int.19b20, Top.151b35, ὁ τρόπος τῆς ἀντιθέσεως ὁ αὐτός Arist.Cat.12b3, ἀντίφασίς ἐστιν ἀντίθεσις ἧς οὐκ ἔστιν μεταξύ la contradicción es un tipo de oposición que carece de intermedio Arist.APo.72a12, κατὰ τὴν σὺν <ἀντιθέσει> ἀντιστροφήν la conversión por antítesis Anon.in SE 15.23.

III ret.

1 contraposición, contraste de significado, antítesis παρισώσεων καὶ τῶν ἄλλων ἰδεῶν Isoc.12.2, τὰς Γοργίου τοῦ Λεοντίνου παρισώσεις καὶ τὰς ἀντιθέσεις ὀνομάτων Marcellin.Vit.Thuc.36, cf. Arist.Rh.1410a24, 1410b36, Demetr.Eloc.24, Luc.DMort.10.10, Alex.Fig.2.21, Hermog.Id.1.4 (p.238), ἀ. ἄτεχνοι καὶ ἔντεχνοι Aps.p.260ss., cf. Iul.Vict.Rh.380.10.

2 contradicción, objeción, argumento contrario τῆς ψευδωνύμου γνώσεως 1Ep.Ti.6.20, cf. Gr.Nyss.M.46.57B.

IV gram.

1 transposición, metátesis de una letra, Hdn.Gr.2.945, Diom.1.442.27, Charis.279, Donat.397.

2 métr. oposición o diferencia de dos pies Mart.Cap.9.980.