ἀνομία, -ας, ἡ
• Alolema(s): jón. -ίη Hdt.1.96


I 1impiedad ἀνομίᾳ θρασύς intrépido en su impiedad E.IT 215
pecado LXX Ge.19.15, ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας del Anticristo, 2Ep.Thess.2.3.

2 injusticia, iniquidad Hdt.l.c., X.Mem.1.2.24, Eu.Matt.7.23, Ep.Rom.6.19
ilegalidad Isoc.6.64, LXX Ps.5.6, ἀφορή]τῳ δὲ ἀνομίᾳ [ἐ]ξενεχθέντε[ς UPZ 170A.29, cf. B.27 (II a.C.), PFlor.382.49 (III d.C.), POxy.1121.20 (III d.C.).

II desorden, anarquía, falta de leyes τὴν ἀνομίαν τε τοῖς νόμοις κατέσβεσεν Critias Fr.Trag.19.40, ἦρξε ... ἐπὶ πλέον ἀνομίας τὸ νόσημα la enfermedad (la peste) fue origen de un creciente desorden moral Th.2.53, ἐν πάσῃ ἀναρχίᾳ καὶ ἀνομίᾳ ζῶν Pl.R.575a, βία δὲ ... καὶ ἀνομία τί ἐστιν ...; X.Mem.1.2.44, εἰς ἀνομίαν τὰ πράγματα δι' αὐτονομίας βαδίζει Plu.2.755b, ἀνομίᾳ διαιτᾶσθαι Iambl.Protr.20 (p.100)
personif. Ἀνομία δὲ νόμων κρατεῖ E.IA 1095.