ἀνεύρυνσις, -εως, ἡ


medic. dilatación τὸ δὲ ἐξ ἀνευρύνσεως ἢ ῥήξεως τοῦ περιέχοντος Gal.1.402, ἀρτηρίας Antyll. en Orib.45.24.2.