ἀναρχία, -ας, ἡ


I 1falta de jefe οὐκ ἐρεῖτ' ἀναρχίαν no diréis que no hay jefe A.Supp.907, ἀναρχίης ἐούσης no habiendo jefe Hdt.9.23.

2 anarquía, desgobierno δημόθρους ἀναρχία A.A.883, ἀξύντακτος ἀ. Th.6.72, ἀναρχίᾳ καὶ ἀνομίᾳ Pl.R.575a, junto a ἀταξία Arist.Pol.1302b29, cf. A.Th.1030, E.Hec.607, Antipho Soph.B 61
libertinaje πᾶς γὰρ ἄνθρωπος ἀναρχίας πλαρωθείς Hippod.p.13, ἀ. δούλων καὶ γυναικῶν Arist.Pol.1319b28
medic. desarreglo fisiológico Gal.19.192.

3 año sin arcontado en Atenas X.HG 2.3.1, Arist.Ath.13.1, en Tasos Thasos 1.28.37 (IV a.C.).

II hecho de no desempeñar cargos políticos ἂν ὑπολάβω ... περὶ ἀναρχίας si opino sobre la vida privada Arr.Epict.3.20.17, cf. 4.6.2.

III 1falta de causa primera Hippol.M.10.837B.

2 no creencia en la causa primera, ateísmo τρεῖς αἱ ... δόξαι περὶ Θεοῦ, ἀ. καὶ πολυαρχία καὶ μοναρχία Gr.Naz.M.36.76A.