ἀναλύω
• Alolema(s): ép. y dór. ἀλλύω Od.2.105, ICr.4.72.6.49 (V a.C.); ἀνλύω Hymn.Is.145
• Prosodia: [tema de pres. ῡ, menos ép. ῠ, excepto ἀλλουσα Od.2.109, ἀλλεσκε Od.2.105; tema de fut. y aor. act. ῡ; tema de fut. y aor. act. y med. ῡ; tema de perf. y aor. pas. ῠ]
• Morfología: [pres. inf. eol. ἀναλυέμεν Ps.Phoc.102, dór. ἀναλύεν Pi.Fr.52f.94, med.-pas. cret. ἀλλύεθθαι ICr.4.72.2.30 (V a.C.); impf. ἀλλύεσκεν Od.2.105; aor. part. med. cret. ἀλλυσαμένι ICr.4.72.6.49 (V a.C.); aor. act. falsa graf. ἀναλῆσαι Hsch.]


A tr.

I de cosas y seres animados

1 en gener. c. ac. de cosas soltar hacia arriba, abrir ἱερὴν ... κίστην Euph.9.5
pero en gener. simpl. soltar ἀνά τε πρυμνήσια λῦσαι Od.9.178
de la tela de Penélope soltar, destejer νύκτας δ' ἀλλύεσκεν (ἱστόν) Od.2.105, cf. 109
en v. med. mismo sent., del capullo de un gusano, Arist.HA 551b14
soltar de los cables de una nave, Nonn.D.39.217
gener. en v. med. soltarse, desanudarse μίτρας τ' ἀλλύσαντο Hes.Fr.1.4, μίτρην, ἀναλύεται Call.Del.222, ζώνην Call.Del.237
soltarse, desabrocharse περόνας τ' ἀναλυσαμένα Ibyc.35
fig. ἀνὰ δ' ἔλυσεν μὲν ὀφθαλμόν, ἔπειτα δὲ φωνάν ... Κάστορος dejó en libertad la vista (le abrió los ojos), y luego la voz ... de Cástor e.d. le devolvió la vida Pi.N.10.90.

2 c. ac. de pers. o anim. y gen. o prep. c. gen. soltar, librar ἐμέ τ' ἐκ δεσμῶν ἀνέλυσαν Od.12.200, τὸ ἀναίτιον ... βρέφος ... τῆς καταδίκης Ael.VH 5.18, πόρδαλιν ... λεπάδνων Nonn.D.42.20
en v. med. rescatar ἐπὶ τοι ἀλλυσαμένι μεν ICr.4.72.6.49 (Gortina V a.C.), cf. Hsch.s.u. ἀναλυσάμενος, en v. pas. ICr.4.72.2.30, 34 (Gortina V a.C.)
en v. med. librar de una deuda πρίν κ' ἀλλύσται ὁ καταθένς ICr.4.72.10.26 (Gortina V a.C.).

3 librar de un hechizo, desencantar ἀνάλυσόν με ... καὶ ... ποίησον ἄνθρωπον Luc.Vit.Auct.25, cf. Ant.Lib.22.4
en v. pas. ser desintoxicado tras la ingestión de veneno o droga, Men.Her.Fr.5.

II de abstr. deshacer, anular μόρσιμ' ἀνα[λ]ύεν Ζεὺς ... οὐ τόλμα Pi.Fr.52f.94, cf. D.21.218, Plu.Sol.25, la influencia planetaria, Ptol.Tetr.3.11.15, ὁ ὀνειδισμὸς τὰ τετυλωμένα ἀναλύων τῶν παθῶν Clem.Al.Paed.1.8.65
derrocar βασιλέα Philostr.VA 5.35
suspender τὰ περὶ τὸ κυνηγέσιον πάντα X.Cyn.5.34
reparar, saldar faltas, X.HG 7.5.18, D.14.34, χρέος IO 16.8.

III cien.

1 descomponer en sus elementos τὰ σώματα ... ἐς αὔταυτα ἀναλύοντα Ti.Locr.102d, οὐ καλὸν ἁρμονίην ἀναλυέμεν ἀνθρώποιο Ps.Phoc.102
esp. en sent. mat. y lóg. analizar, reducir a sus elementos ἀναλύειν ... ὥσπερ διάγραμμα Arist.EN 1112b20, SE 175a28, cf. Plu.2.792d, Papp.634.2, en v. pas. ἑκάτερα δὲ ταῦτα ἐπὶ τέλει ἀναλυθήσεται Archim.Sph.Cyl.2.4, ἀναλυόμενος τόπος corpus analítico de enunciados geométricos, Papp.672.4, a veces simpl. ὁ ἀναλυόμενος Papp.636.18
gener. de otras cosas analizar, estudiar τὸ σύστημα τῶν σωματικῶν ἀγαθῶν Ph.1.257, cf. Dam.Pr.2, τοὺς μύθους ... ἀναλύοντος ἐς λόγους πιθανούς Iul.Or.3.74d, ἀ. τὸν Ἴνδον analizar el curso del Indo Plu.2.133b.

2 otros usos cien.: lóg. reducir el silogismo a sus diferentes figuras, Arist.APr.47a4
mat. reducir, convertir τὰ σχοινία εἰς ὀργυιάς Hero Geom.5.8 (p.204.30), cf. PMich.145.3.3.2 (II a.C.)
gram. reducir, transformar πᾶσα κτητικὴ ἀντωνυμία ... εἰς γενικὴν ἀναλύεται todo pronombre posesivo ... puede reducirse a genitivo posesivo A.D.Synt.62.15.

B intr.

1 retirarse de pers., Plb.3.69.14, I.AI 6.52, 11.34, Babr.42.8, μεθ' ἡσυχίας UPZ 8.17, cf. 161.30, 162.2.16 (II a.C.)
de la asamblea levantarse, disolverse ἡ σύνοδος ἀναλύειν ἤμελλε Eus.VC 3.21
esp. de la vida ἐς δὲ θεοὺς ἀνέλυσα καὶ ἀθανάτοισι μέτειμι GVI 961.7 (Misia II/III a.C.), ἐκ τοῦ ζῆν Diog.Oen.2.2.11
morir, Ep.Phil.1.23, IG 14.1794 (Roma).

2 volver, regresar ἐκ εὐωχίας Call.Dieg.4.38 (Fr.102), ἐξ ᾅδου LXX Sap.2.1, ἐκ τῶν γάμων Eu.Luc.12.36, τὴν αὐτὴν ὁδόν Plb.4.68.4, εἰς τὸ τεταγμένον a su puesto, PTaur.1.2.16 (II a.C.), πρὸς τὴν μητέρ' αὐτοῦ UPZ 19.29 (II a.C.).

3 en v. med. relajarse αἱ κοιλίαι Arist.GA 728a15, Dsc.5.3.

4 en v. med. fundirse, derretirse la nieve, Plu.2.898a.